Algemene voorwaarden JK Translate

Tot stand gekomen op 1 januari 2021.

Algemene Voorwaarden JK Translate, gevestigd aan Burgemeester Maarleveldstraat 7, 4521 BJ, te Biervliet, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34356993.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

JK Translate:                        JK Translate, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34356993.

Bedrijf:                                  De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                          De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die JK Translate voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                              De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                    Elke overeenkomst gesloten tussen JK Translate en de Wederpartij.

Product:                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en JK Translate.

Wederpartij:                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1         Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen JK Translate en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JK Translate, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden JK Translate en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met JK Translate zijn overeengekomen.
 6. Indien JK Translate niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JK Translate in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van JK Translate zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. JK Translate kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is JK Translate daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JK Translate anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JK Translate niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van JK Translate.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4         Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt JK Translate de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JK Translate zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal JK Translate de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal JK Translate daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal JK Translate proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. JK Translate zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JK Translate kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en JK Translate zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5         Uitvoering overeenkomst

 1. JK Translate zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. JK Translate heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. JK Translate heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JK Translate het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is JK Translate niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JK Translate het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan JK Translate.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft JK Translate het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 6         Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

 

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van JK Translate.
 5. Van alle bijkomende kosten zal JK Translate tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 7         Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien JK Translate bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is JK Translate gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien JK Translate het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JK Translate rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • JK Translate alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. JK Translate zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. JK Translate zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8         Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de Wederpartij de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 9         Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de JK Translate opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien JK Translate gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan JK Translate heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij JK Translate schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij JK Translate alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat JK Translate zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat JK Translate binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10       Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de JK Translate opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien JK Translate gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan JK Translate heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij JK Translate schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij JK Translate alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat JK Translate zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat JK Translate binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11       Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van JK Translate.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 12       Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door JK Translate aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. In geval van grote opdrachten dient 50% van de betaling vooraf te geschieden en 50% achteraf.
 4. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door JK Translate aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. JK Translate is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
 7. JK Translate en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 10. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van JK Translate en de verplichtingen van de Wederpartij jegens JK Translate onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13       Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JK Translate, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JK Translate, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft JK Translate pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat JK Translate de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door JK Translate in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van JK Translate totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15       Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft JK Translate het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is JK Translate bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst JK Translate omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van JK Translate kan worden gevergd.
 1. JK Translate behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16       Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is JK Translate bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is JK Translate bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst JK Translate omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van JK Translate kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JK Translate kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van JK Translate op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien JK Translate de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is JK Translate niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door JK Translate geleden schade.

Artikel 17       Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan JK Translate of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JK Translate geen invloed kan uitoefenen en waardoor JK Translate niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: internetstoring, vertraagde postbezorging, computervirussen, werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door JK Translate in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. JK Translate heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JK Translate zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel JK Translate als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt JK Translate zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien JK Translate ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JK Translate gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18       Garanties

 1. De overeenkomst tussen JK Translate en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. JK Translate garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
 2. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal JK Translate, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 3. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat JK Translate in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 5. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JK Translate geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19       Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

 1. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan JK Translate gemeld te worden.

 

 1. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan JK Translate gemeld te worden.

 

 1. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel, of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit de omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 

 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij JK Translate binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 2. Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van de zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20       Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. JK Translate is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van JK Translate.
 2. JK Translate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. JK Translate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JK Translate is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JK Translate kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien JK Translate aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JK Translate beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door JK Translate aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat JK Translate overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JK Translate of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. JK Translate is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 7. De Wederpartij dient de schade waarvoor JK Translate aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan JK Translate te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens JK Translate vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21       Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart JK Translate voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien JK Translate door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden JK Translate zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van JK Translate en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens JK Translate en de door JK Translate (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23       Intellectuele eigendom

 1. JK Translate behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. JK Translate behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24       Geheimhouding

Zowel JK Translate als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25       Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan JK Translate verstrekt, zal JK Translate zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. JK Translate handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is, JK Translate zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van onze website kan JK Translate informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die JK Translate verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. JK Translate mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. JK Translate mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is JK Translate niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. JK Translate zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Wederpartij gaat akkoord dat JK Translate de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 26       Wijziging algemene voorwaarden

 1. JK Translate heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. JK Translate zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27       Vertaling

 1. Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaan verschillende vertaalde versies van de algemene voorwaarden.
 2. De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. In geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen verschillende versies, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.

Artikel 28       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JK Translate partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 29       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 34356993.